عارفانه با شاعران

تو مگو ما را بدان شه بار نیست --- با کریمان کارها دشوار نیست - مولانا

آه از این زشتان که مه رو می​نمایند از نقاب

آه از این زشتان که مه رو می​نمایند از نقابچنگ دجال از درون و رنگ ابدال از برونعاشق چادر مباش و خر مران در آب و گلچون به سگ نان افکنی سگ بو کند آنگه خورددر هر آن مردار بینی رنگکی گویی که جانتو سوال و حاجتی دلبر جواب هر سوالاز خطابش هست گشتی چون شراب از سعی آباو ز نازش سر کشیده همچو آتش در فروغگر خزان غارتی مر باغ را بی​برگ کردبرگ​ها چون نامه​ها بر وی نبشته خط سبز از درون سو کاه تاب و از برون سو ماهتابدام دزدان در ضمیر و رمز شاهان در خطابتا نمانی ز آب و گل مانند خر اندر خلابسگ نه​ای شیری چه باشد بهر نان چندین شتابجان کجا رنگ از کجا جان را بجو جان را بیابچون جواب آید فنا گردد سوال اندر جوابوز شرابش نیست گشتی همچو آب اندر شرابتو ز خجلت سر فکنده چون خطا پیش صوابعدل سلطان بهار آمد برای فتح بابشرح آن خط​ها بجو از عنده​ام الکتاب

http://mowlavi.recent.ir/default.aspx?item=13212

+ نوشته شده در  بیست و نهم مهر ۱۳۸۴ساعت   توسط شریف  |